liste

Alt işverenin çalışanlarının iş sağlığı kayıtları nın Asıl işverenle Paylaşılması

4857 sayılı İş Kanununda Asıl işveren, #İSG dahil (iş sağlığı kayıtları) tüm yaptırımlardan alt işverenin çalışanlarından da sorumlu olduğu 2nci Maddesinde vurgulanmaktadır.

Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden
veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.

Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.

Dolayısıyla alt işverenlerin #ISG ile ilgili evraklarının (iş sağlığı kayıtları) asıl işverence kontrol ve takibi yapılması gerekmektedir.

Ancak “kişisel bilgilerin gizliliği” açısından çalışanların iş sağlığı kayıtları olan “EK-2 işe giriş / periyodik muayene formu” ve sağlık kayıtlarının kişiye özel bilgiler içermesinden dolayı bu bilgi ve kayıtların sanal veya matbu olarak ortak alanda, yetkisiz kişilerle ve genel geçer olarak paylaşılması uygun değildir.

Kişisel Sağlık Bilgilerin İşlenmesi, Saklanması ve Mahremiyeti ile ilgili yönetmelik (pdf)

Asıl işveren tarafından işe giriş ve periyodik muayenelerinin yapıldığı kontrol edilmek isteniyorsa:

Alt işveren, muayeneyi yaptırdığı işyeri hekiminden ayrıca alacağı imzalı “bilgi notu”nu (muayene sonuç belgesi) asıl işverenle GÜVENLE paylaşabilir. Böyle bir not yeterli olması gerekir ancak asıl işveren bu notu/muayene sonuç belgesini kabul etmiyorsa; alt işveren, çalışanların bu evraklarını sadece ilgili kişiye (asıl işverenin kayıtlı işyeri hekimi) çalışanın bilgisi/rızası dahilinde göstermelidir.

Asıl işveren olarak sağlık kayıt evrakı olarak “EK-2 İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu” aslı yerine “Muayene Sonuç Formu” veya “Çalışan Hakkında İşyeri Hekimi Bilgi Notu / İK Bilgilendirme ” talep edebiliriz.

Dr. Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi

Yayım Tarihi: 05.07.2017
Güncelleme Tarihi: 30.09.2017