Doktor HIV’li hastaya Bakmayabilir Mi!!!

Doktorların çalışmaktan kaçınma hakları var mı, doktor hivli hastaya müdahale etmeyebilir mi, doktorların hasta bakmama hakkı var mı, hivli hastaya bakmayan doktor, doktor çalışmaktan kaçınabilir mi, hekim hangi durumlarda çalışmaktan kaçınabilir…

İSG Kanunu’nun 13ncü maddesi ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanların durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınması için işyerindeki İSG Kurulu‘na, kurul yoksa işverene (ya da işveren vekiline) başvurmasını öngörmektedir. Başvurulan makam Kurul ise kurul acilen toplanarak, (direk işverense işveren ‘derhal’ kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Nihayi karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir.

Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

Daha da Önemlisi

Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda yukarıda anlatılan prosedüre uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk eder ve belirlenen güvenli yere giderler. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.

İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir.

Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır.

Hekimin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

Hekimlere mesleki hayatları boyunca karşılaşacakları kendi can güvenliklerini ve sağlıklarını tehlikeye sokacak durumlarda kanunun bu maddesi hükmünce çalışmaktan kaçınma hakkı verilmiştir.

Bu kanun (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) Türkiye’de kamu veya özel sektör tüm çalışanları ilgilendirmektedir. (Kanun kapsamı dışında kalanlar) Dolayısıyla kapsam dışında kalmıyorsa madende çalışan işçisi de okuldaki öğretmeni de aynı kanun maddeleriyle hem korunmaktadır hem de sorumlu tutulmaktadır. Doktora farklı bir uygulama üretim sahasında çalışana farklı bir uygulama yapılamaz.

Doktor Çalışmaktan Kaçınabilir mi

Sadece doktorlar değil çalışan herkes kanunun bu maddesini hangi durumlar için nasıl kullanacağını bilmelidir. Hangi durumlar çalışan için ciddi ve yakın tehlike oluşturur…

Bu sorunun cevabı risk değerlendirmesi ile ortaya konur. Bu değerlendirme neticesi işveren tarafından çalışmaya yeni başlayanlara mutlaka bildirilmelidir. Risk değerlendirmesinin yapılmadığı/atlandığı durumlarda ise çalışan kendi can güvenliğini ve sağlığını ciddi anlamda tehdit edecek durumlarda mutlaka bu hakkını kullanmalıdır.

Doktora şiddetin önüne geçilemeyeceği durumlar veya doktorun sağlık yönünden akut veya kronik olarak hayati riske sokacak girişimler veya müdahalelerden kaçınması gerekebilir. Bu durum eğer bir risk değerlendirmesi ile tespit edilmemişse kişinin kendi başına kurula veya işverene (işveren vekiline) başvurması ile tespit edilmelidir. Yazılı olarak cevap alınmadan işe/operasyona devam edilmemelidir.

HIV’li Hastaya Müdahale

Bu ve benzeri haberlerle gündeme taşınan durumlarda hekim ilgili kanun maddesinden aldığı hak ile durumu tespit üzere hastane İSG Kurulu’na veya Başhekimliğe bilgi verecek. Bununla ilgili Kurul’un veya Başhekim’in yazılı kararını alacak.

Doktor verilecek karar neticesinde kendi sağlığını koruyacak tedbirin alınması sağlanana kadar doğacak ciddi ve yakın tehlike ihtimaline karşı çalışmaktan kaçınmaya devam edebilir. İlgili maddenin 3ncü bendi gereği doktorun/sağlık çalışanının bu hareketinden dolayı hakkının kısıtlanamayacağı açık ve nettir.

HIV Bulaşı İçin Alınması Gereken Tedbirler

İSG Eğitimleri arasında da geçen Biyolojik Risk Etmenlerine Karşı Önlemler başlıklı eğitim konusundabu durum hakkında tüm çalışanlara bilgi verilir.

Operasyona girerken virüsün kan ve salgıyla bulaşma riskini karşılayacak önlük, eldiven, maske ve gözlük gibi kişisel koruyucu donanımların sağlanmış olması gerekmektedir.

İyi bir risk değerlendirmesi ve karşılaşılan vakaalarla oluşturulacak ramak kala formlarının düzenli takibi İSG çalışmalarını güçlendirecektir.

Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi

Yazı Ekleme: 03.01.2018
Güncelleme: 03.01.2018