Koronavirus – İSG Önlemlerinin Hukuki Çerçevesi

Koronavirüs ile ilgili daha önce bir kaç eylem planı (Dr. İlker, Dr. Zehra, Dr. İlker Can, OSHA) paylaşmıştık. Peryön’ün paylaşmış olduğu önlemleri de bilgilerinize sunarız:

İŞLETMELER HANGİ ADIMLARLA ÖNLEM ALMALIDIR?

Koronavirus işverenin hukuki sorumluluğunu doğurabilir!: Yargıtayın yurtdışında işçinin kaptığı h1n1 virüsü sonrası vefatını iş kazası olarak nitelendirmesi (Y.21 HD, 15.4.2019), coronavirus bakımından da önem taşımaktadır. Böyle bir durum, önlem almayan İşverenin sorumluluğunu doğurabilir.

İSG Kurulunun Olağanüstü Toplanması: İlk olarak; işletmelerin İSG kurullarını acilen toplayarak, konuyu değerlendirmesi ve işyeri düzeyindeki önlemleri belirlemesi isabetli olur. Yönetmeliğe göre, “…özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu konudaki tekliflerin kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerekir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit olunur”. Buna göre, işletmelerin kurullarını acilen toplamaları isabetli olacaktır.

Risk Değerlendirmesi Yapılması: Risk değerlendirmesi ekibinin, koronavirus kapsamında risk değerlendirmesi yapması isabetli olacaktır.

Önlemlerin Belirlenmesi: İSG kurulunda, işyeri özelinde önlemler belirlenmeli ve riskli alan ve gruplar tespit edilmelidir. Buna göre örneğin yurtdışına giden çalışanların nasıl yönetileceği, yakın temas halinde çalışan kişiler, dışarıda çalışması zorunlu olan kişiler ve riskleri belirlenmelidir. İkinci olarak ise, alınacak önlemler tespit edilmelidir. Bu kapsamda, işyerinde, dejenfektanların temini, maske gerekiyorsa kullanımı, yemekhane ve kafetaryaların servis sunumlarının gözden geçirilmesi gibi önlemler hayata geçirilmelidir.

Çalışanların hakları: İSG mevzuatımıza göre, çalışanların bilgi edinme, katılım, ciddi ve yakın tehlike durumunda çalışmaktan kaçınma hakları vardır. Bu kapsamda, katılımcı olarak, çalışanların bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bilgilendirme Yükümlülüğü: İSG mevzuatımızda, işveren çalışanları “olağan dışı durumlar, afetler” ve “ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında” bilgilendirmesi gerekmektedir (m. 16). Bu kapsamda, Koronavirus ile ilgili bilgilendirme notlarının hazırlanması ve çalışanlara duyurulması gerekmektedir. Burada da virüsün niteliği, nasıl bulaştığı, şüphe halinde neler yapılması gerektiği, işyerinde alınan önlemler çalışanlara duyurulmalıdır.

Yurtdışına Gidiş

Yurtdışına giden çalışanlar: Koronavirus riski olan ülkelere giden çalışanlar bakımından, işverenin interaktif biçimde hareket etmesi gerekmektedir. Nitekim bu kapsamda;

a) En az 14 günlük süre için çalışanın işyerinden izole edilmesi uygun bir önlem olacaktır. Bu kapsamda, uzaktan çalışma modeli uygulanabilir. Fransız İş Kanununda yapılan düzenlemeyle, (L. 1222-11), salgın ve zorlayıcı nedenler durumunda işverenlerin işçinin onayı olmaksızın uzaktan çalışma yaptırabileceği düzenlendi. Hukukumuzda ise, uzaktan çalışma; “işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi” olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla, işverenlerin kanuna uygunluk sağlamak için, işçiyle kanunda belirtilen hususları kapsar nitelikte bir ek protokol yapmaları isabetli olacaktır. Böyle bir önerinin çalışan tarafından reddi, dürüstlük kuralı ışığında değerlendirilmeli ve buna göre hukuki sonuçlar uygulanmalı.

b) (Seyahat sonrası) tekrar işe başlamada hekimin muayene ve onayı ile işe başlama önlemleri düşünülmelidir.

c) Yurtdışına seyahat, çalışanın izin günlerinde çalışanın temel hakları kapsamındadır. Dolayısıyla, işverenin bu hakkı kaldırabilmesi ve yasaklayabilmesi mümkün değildir. Ancak işverenler, bu konuda tavsiyede bulunabilirler. Bu kapsamda riskli ülkelerin listesinin yayınlanması ve çalışanların bu ülkelere gitmemesinin tavsiye edilmesi, eğer gidilmesi durumunda işyeri hekimine durumun bildirilmesi ve dönüşte de işyeri hekiminin tavsiyesine göre hareket edilmesi şeklinde süreç tasarımı yapılması isabetli olacaktır.

d) Eğer virus bulaşan çalışan işyerine geldi ise, mutlaka bulunduğu yerlerin özel olarak temizlenmesi gerekir (Virusün 3 saat daha ortamlarda yaşayabileceği belirtilmektedir); Temizleme süreçleri de büyük bir dikkatle yapılmalıdır.

Acil Eylem Planları: Yönetmeliğe göre, “…İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planlarını tamamen veya kısmen yenilenir”. Dolayısıyla, coronavirus özelinde işverenlerin acil durum planlarını yenilemeleri ve acil durum süreçlerine bunu da dahil etmeleri gerekmektedir.

İşyeri hekimi ile yakın iletişim: Önümüzdeki günlerde işyeri hekimlerine önemli iş düşebilir. Çalışanlarla iletişimlerini güçlendirmeleri de yararlı olur. Bu noktada tetkik ve muayene süreçlerinin gözden geçirilmesi, çalışanların periyodik olarak vücut ısılarının ölçülmesi gibi uygulamaların hayata geçirilmesi isabetli olacaktır.

İşverenler termometre gibi ölçüm cihazlarıyla işyerinde testler uygulamak isteyebilirler. Sağlık verileri KVK mevzuatımızda özel nitelikte veridir ve işlenme süreçlerinde (kanunca öngörülen durumlarda) hekim veya bilgilendirmeye dayalı açık rıza temelinde yapılması gerekir. İdeal olan, sağlık verileri konusunda, hekim tarafından işlenme yöntemidir.

Peryön Trakya Şubesi

Güncelleme: 16/03/2020

Koronavirus – İSG Önlemlerinin Hukuki Çerçevesi” için 1 yorum

  1. Pingback: işyerleri için Korona Virüs Güncel bilgilendirme ve Kaynak Sayfası

Bir Cevap Yazın