Ehliyet Sağlık Raporu 2018

Sürücü, şöfor ve işmakinası ile ticari araç kullanacaklar için alınması gereken ehliyet raporlar kim tarafından verilir? Hangi sağlık şartları aranız? Sürücü ve şöfor olmaya engel sağlık durumları nelerdir? Sürücü ve şöfor olmak için ne yapmak gerekir? Hangi sağlık kurumu sürücü ve şöfor ehliyet raporu verebilir? Aile hekimi ehliyet için rapor verebilir mi?

Şöfor, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları, (ehliyet raporu almak için gerekli olan sağlık şartları) SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK‘te geçmektedir.

Sürücü ve sürücü adaylarının muayeneleri;

 • Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri,
 • Aile sağlığı merkezleri (ASM) ve
 • Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan özel sağlık kuruluşlarında görevli tabip veya uzman tabip tarafından yapılır ve sağlık raporu düzenlenir.
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca verilen eğitim sonrasında sürücü belgesi alacak personelin sağlık raporları kendi kurum tabipliklerince de verilebilir.

(Madde 4: Sürücü adaylarının ve sürücülerin sahip olmaları gereken sağlık şartlarına ve muayenelerine ilişkin genel esaslar)

GÜNCEL SAĞLIK RAPORU USUL VE ESASLARI >>>

“Mevzuatın ilgili maddesinde İŞYERİ HEKİMİ demiyor. Dolayısıyla İŞYERİ HEKİMİ EHLİYET RAPORU VEREMEZ!”

Ayrıca raporlarda tabiplerce verilen sağlık raporlarında tabibin kaşe ve imzasının bulunması gerekir. Tabiplerce verilen raporların gerçeğe uygun olmadığının tespiti halinde bu raporlar geçersiz sayılır ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu tabipler bir daha sürücü adayları ve sürücüler için sağlık raporu veremez. Bu husus Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Pratisyen Hekim Muayenesi

Tek tabip veya Pratisyen hekim (işyeri hekimi demiyor ama pratisyen olan tabibe yetki veriyor), sürücü/sürücü adayının genel sağlık durumuna ilişkin yazılı beyanı alınarak aşağıda tanımlanan durumlarının olup olmadığı yönünde ilk muayenesi yapılır: (işyeri hekimi görevleri)

 1. İşitme kaybı,
 2. Günlük hayatı kısıtlayan denge problemi, baş dönmesi nedeni olabilecek bir hastalık,
 3. Uyku bozukluğu (Obstrüktif uyku apnesi sendromu, gündüz aşırı uyuklama hali),
 4. Malign tümör hikâyesi,
 5. Eklem hareketlerinde kısıtlama,
 6. Ekstremite noksanlığı,
 7. Kas, tendon ve bağ lezyonları,
 8. Hipoglisemiye yol açabilecek ilaç kullanılan diabetes mellitus hastalığı,
 9. Kalp-damar hastalığı (anjinal yakınma, akut koroner sendrom tanısı, angioplasti, kalp yetmezliği, hipertansiyon, bilinç bozukluğuna yol açabilecek ritim bozukluğu, kalıcı pil implantasyonu),
 10. Organ yetmezliği (organ nakli geçirilmiş olması, kronik böbrek yetmezliği ve diğer hayati önemi haiz organlarda dekompanse yetmezlik),
 11. Santral sinir sistemi hastalıkları,
 12. Periferik sinir sistemi hastalıkları,
 13. Epilepsi,
 14. Kas hastalıkları (myopati, progresif muskuler distrofi, kas-sinir kavşak hastalıkları),
 15. Ruh hastalığı (ağır akıl hastalığı, zeka geriliği, demans, kişilik bozukluğu, ağır davranış bozukluğu),
 16. Alkol bağımlılığı,
 17. Psikotrop madde bağımlılığı,
 18. Görme derecelerinin 5 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun,
 19. Görme alanının uygun,
 20. Renk körlüğü (Herhangi bir koşul aranmadan sürücü olabilirler.),
 21. Gece körlüğü (tavuk karası), gün içinde yapılan yolculuklar ile sınırlı (gün doğumundan bir saat sonra, gün batımından bir saat önce),
 22. Derinlik duyusunun normal,
 23. Pitozis-hemipitozis,
 24. Diplopi ve şaşılığı,
 25. Blefarospazm, katarakt, afaki, progresif göz hastalığı,
 26. Monoküler görme (snellen eşeli ile görme derecelerinin 5 inci maddenin ikinci fıkrasına uygun) olup olmadığı yönünde değerlendirme yapılır.

Muayene Neticesi

Yönetmeliğe göre sürücülüğe engel hali olmayanlara muayeneyi yapan tabip tarafından uygun rapor verilir.

Yapılan muayene sonucunda;

 1. Sürücülüğe engel hali tespit edilen veya
 2. Yukarda listeli tanımlanan durumlardan bir veya birkaçının olması veya
 3. Hakkında karar verilemeyen sürücü/sürücü adayının muayene bulguları ve sevke neden olan uzmanlık muayenesi hariç sürücü belgesi alabileceği sağlık raporunda belirtilir ve ilgili uzman tabip/tabiplere gönderilir.

İlgili uzman tabip/tabipler tarafından sürücü/sürücü adayının muayenesi yapılarak sağlık raporu verilir. Bu durumda, ilk muayene sonucunu gösteren sağlık raporu ve uzman tabip/tabipler tarafından düzenlenecek sağlık raporu birlikte geçerlidir.

Özel Tertibatlı Araç Kullanımı

Eğer kişinin özel tertibatlı araç kullanması gerektiği durumlarda düzenlenen sağlık raporuna; tanı, sürücü belgesi alabileceği ve özel tertibatlı araç kullanabileceği belirtilerek kod ve sürücü belgesi sınıfı yazılmadan il sağlık müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyona sevk edilir.

İl sağlık müdür yardımcısı veya görevlendireceği il sağlık müdürlüğü görevlisinin başkanlığında kişinin sağlık raporunda belirtilen tanı ile ilgili branş uzmanı/uzmanları ve valilikçe kamu kurum/kuruluşlarından veya ilgili meslek odalarından görevlendirilecek bir makine mühendisinden oluşan komisyon tarafından belirlenecek özel tertibat kod numarası ile hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği aynı sağlık raporunun ilgili bölümüne yazılır.

Bu komisyon il sağlık müdürlüğünce uygun görülen ilçelerde de oluşturulabilir. İl sağlık müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulması halinde bu Komisyona elektrik mühendisi dâhil edilebilir. Komisyon tarafından, aracın tadil edilmesini müteakip sürücünün aracı kullanıp kullanamadığı kontrol edilebilir.

Sağlığı bakımından sürücülüğe engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti hâlinde

Sürücü belgesi, ehliyet sahibi kişide sağlığı bakımından sürücülüğe engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti hâlinde, trafik görevlilerince sürücü belgesi geri alınarak, kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenir. (2918 sayılı Kanunun 45 inci maddesi)

Bu nedenle il sağlık müdürlüğüne sevk edilen sürücüler il sağlık müdürlüğü tarafından; sürücünün bedensel değişikliğinin ortopedik olması halinde; ortopedi ve travmatoloji uzmanı, diğer durumların tespiti halinde ise ilgili branşta uzmanın bulunduğu hastaneye sevk edilir. İlgili uzman tabip/tabipler tarafından yapılan muayene sonucunda sağlık raporu düzenlenir. Bu sağlık raporu, gerek görülmesi halinde ilgili diğer uzman tabip/tabiplerle birlikte muayene ve değerlendirme yapılarak düzenlenir.

Sağlık şartları bakımından sürücülüğe engel bir hâlinin olmadığı veya mevcut olan bu hâlin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdirde, sürücü belgesi (ehliyet) kişiye iade edilir.

Ehliyet Sınıfları

ehliyet sınıfları

Ehliyet Raporuna İtiraz

Kişinin, adına düzenlenen rapora itiraz hakkı vardır. Rapora itiraz, raporun verildiği ilin il sağlık müdürlüğüne yapılır.

İl sağlık müdürlüğü raporun olumsuz olmasına neden olan tanıya göre kişiyi, ilgili branş/branşlarda üçer uzmanın bulunduğu hastaneye sevk eder. Kurul tarafından düzenlenen raporda belirtilen karara göre işlem yapılır.

Kişinin bu rapora da itirazının olması durumunda; kişinin Sağlık Bakanlığınca belirlenecek bir kurul tarafından sürücünün veya sürücü adayının muayene ve değerlendirmesi yapılır ve karar verilir. Verilen karar kesin olup itiraz hakkı yoktur.

Dr. Fatih Hakan ÇAM

Ekleme: 11.07.2018
Güncelleme: 30.10.2019

Ehliyet Sağlık Raporu 2018” için 3 yorum

Bir Cevap Yazın