İşyeri Hekimleri ve Yardımcı Sağlık Personeli Fiili Hizmet Süresi Zammı ve SGK Bildirimleri Hakkında

Aslında tüm sağlık çalışanlarını ilgilendiren bu husus 03.08.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik ile ortaya çıkmıştı. SGK Kanunun ilgili maddesinde yapılan bu değişiklikle insan sağlığına ilişkin işlerde; Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hemşirelik Kanunu ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu teşhis, tedavi, ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmış olup, kapsama girenlerin SGK bildirimlerinin buna uygun olarak yapılması gerekmektedir.

Bu husus 2018 yılı Ağustos ayından itibaren ister bireysel, ister OSGB üzerinden hizmet veren tüm İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerini de kapsamaktadır.

Haberin ayrıntısını pwc Türkiye‘den aktaracağım;

İşyeri Hekimleri ve Yardımcı Sağlık Personeli Fiili Hizmet Süresi Zammı ve SGK Bildirimleri

03.08.2018 tarihli ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesiyle;

5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası eklenmiş olup, söz konusu maddeyle insan sağlığına ilişkin işlerde; Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hemşirelik Kanunu ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu teşhis, tedavi, ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştı.

Uygulamanın detaylarına ilişkin yayımlanan 03.09.2018 tarihli ve 11154977 sayılı SGK Genel Yazısında:

1-) İnsan sağlığına ilişkin işlerde 4-1/a kapsamında çalışan sigortalılara, insan sağlığı ile ilgili işlerde çalışmak şartıyla bu işlerde geçen sürelerin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı 5 yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenecek, söz konusu işlerde en az 3600 gün çalışılması halinde ise toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilen prim ödeme gün sayısının yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir.

2-) 03.08.2018 tarihinden önce geçen çalışma süreleri, insan sağlığına ilişkin işlerde ilgili kanunlarına göre sağlık meslek mensubu olarak geçmiş olsa da emeklilik yaş haddi indiriminden yararlanabilmek için aranan 3600 gün hesabında dikkate alınmayacaktır.

3-) Fiili Hizmet Süresi Zammından yararlanabilmek için, sağlık meslek mensubu olmak yanında işin risklerine de maruz kalmış olarak çalışmak gerekmektedir.

Fiili Hizmet Süresi Zammı ndan Yararlanamayacaklar

Dolayısıyla doğrudan işin kontrolü ve denetim görevini üstlenen ve/veya idareci konumunda olan sağlık meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen çalışmadıkları sürece fiili hizmet süresi zammından yararlanamayacaklardır.

4-) Fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan işyerlerinde çalışan sigortalıların,

 • Çalışılan ayın bazı günlerinde kapsam dışı işlerde geçen süreleri,
 • Kapsamda olan işlerde fiilen çalışmayarak işin riskine maruz kalmadıkları:
  • 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri,
  • Yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin,
  • Eğitim kurs süreleri, FHSZ hesabında değerlendirilmeyecektir. 

5-) 1219 sayılı Kanun, 6283 sayılı Kanun ve 6197 sayılı Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların çalıştıkları ve FHSZ’den yararlanabilecek işyerlerinin iş kolu kodları Genel Yazının ekindeki (Ek-1), meslek kodları ise (Ek-2)’deki listelerde yer almaktadır.

 1. Ek-1 deki listede sayılan iş kolu kodundaki işyerleri:İnsan sağlığına ilişkin işlerde faaliyet gösteren bu işyerleri ayrıca bir işlem yapmaksızın (29), (30), (31) ve (53) no.lu belge türlerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verebileceklerdir.
 2. Ek-2 listedeki yer alan meslek kodları: 1219, 6283 ve 6197 sayılı kanunlara göre sağlık meslek mensubu sayılanlar için meslek kodları belirlenmiş olup, bu meslek kodları dışında farklı meslek kodları ile fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapılamayacaktır.

Aynı ayda aynı sigortalı için iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi

6-) Fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan sigortalıların işin riskine maruz kaldıkları süreler ve işin riskine maruz kalmadıkları süreler için farklı aylık prim ve hizmet belgeleri düzenlenerek SGK’ ya bildirim yapılacaktır. İşverenlerce, aynı ayda aynı sigortalı için iki ayrı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi gerektiği durumlarda, her iki belgenin düzenlenmesi sırasında da eksik gün nedeni olarak “13-Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecektir.

 1. Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerlerinden SGK’ ya fiili hizmet süresi zammı kapsamında yapılan bildirimler için e-bildirge programında her ay için azami 26 gün hizmet bildirimi kontrolü bulunduğundan, söz konusu belge türleri ile 26 günden fazla hizmet bildirimi yapılamayacaktır.
 2. 2018 Ağustos dönemi için:

Yapılan düzenleme 3/8/2018 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 2018 yılı Ağustos ayında tam çalışması bulunan sağlık meslek mensupları için 3/8/2018 tarihinden itibaren fiili hizmet süresi zammı kapsamında en fazla bildirilebilecek gün sayısı, toplam prim ödeme gün sayısının 30’a bölünmesi sonucunda çıkan gün sayısının 26 ile çarpılmasıyla bulunacaktır. Bu şekildeki hesaplamada gün kesirleri bir gün kabul edilecektir.

Buna göre özel sektör işyerlerinde çalışanlar için 3/8/2018 tarihinden itibaren 28 gün fiili hizmet süresi zammına kapsamına girilebilecek nitelikte bir çalışmanın bulunduğu göz önüne alındığında, fiili hizmet süresi zammı gün sayısı (28/30) x 26 = 24,27 gün bulunacak, ancak gün kesirleri bir gün kabul edildiğinden gün sayısı 25 gün alınacaktır.

Dolayısıyla;

(29) numaralı belge türünden (Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar) azami 25 gün,

(01) numaralı belge türünden (Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar (Yabancı uyruklu sigortalılar dahil)) asgari 5 gün,

hizmet akdi

olacak şekilde toplamda 30 gün hizmet bildirilmesi gerekmekte olup, eksik gün nedeni olarak da “13-Diğer Nedenler” seçeneği işaretlenecektir.

Ay içinde 30 günden az çalışması olanlar ile aynı ay içindeki çalışmalarının bir kısmı FHSZ’ye tabi olanlar  için de 2018 Ağustos ayındaki bu formül kullanılacaktır.

7-) İş kolu itibarıyla Ek-1 listede yer almayan, ancak Ek-2 listede sayılan meslek kodlarına tabi işleri fiilen yapanları istihdam eden (örneğin otel) işyerleri:

Bu nitelikteki işyerlerinin, tabip veya hemşire  vb. çalıştırdığını belgelendirmesi halinde, bağlı oldukları SGK Müdürlüğüne başvurarak öncelikle işyerinin (29), (30), (31) ve (53) nolu belge türlerine tanımlama işlemi yapılacak ve tanımlama yapıldıktan sonra istiham ettiği bu kişileri  bu belge türlerinden bildirebilecektir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.