İşyeri Hekimleri için Tetkikler

İşe giriş tetkikleri, işe giriş muayenesi için tetkikler, işe girerken istenen tetkikler, işyeri hekiminin istediği tetkikler, şirketlere girerken istenen tetkikler, şirket tetkikleri, muayene tetkikleri, yaptırılması gereken tetkikler

İşe giriş muayeneleri esnasında işyeri hekimi tarafından çalışılacak işteki “risk değerlendirmesi”ne göre bazı tetkikler istenir. Bu tetkikler yine işin tehlike sınıfı göz önünde bulundurulmak suretiyle işyeri hekiminin belirlediği aralıklarla tekrarlanabilir.

Hangi işte hangi tetkiklerin isteneceği ile ilgili bir standart yoktur. Bu konu tamamen işyeri hekiminin ön gördüğü risklere karşı, işyeri hekiminin takdirine bırakılmıştır. Aynı işyeri için görevlendirilmiş işyeri hekimleri birbirinden farklı tetkikler isteyebilir. En sık olarak ofis ortamında çalışanlar için hiç bir tetkik istemeden muayene eden hekimler olduğu gibi, bir akciğer grafisi ile tam kan sayımını isteyenler veya bunlara ek olarak kan şekeri, EKG… vb. gibi diğer bir takım tetkik talep eden hekimler olabilir.

MADDE 8 – (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Bu yazımda genel olarak işe giriş için istenebilecek tetkiklerin bütününü sıralamaya çalışacağım. Bu tetkikler elbette her işe giriş muayenesi için gerekli/yeterli olmayabilir. İşe girerken veya periyodik muayeneler esnasında işyeri tarafından önerilen tetkiklerin yaptırılması uygun olacaktır.

Tetkiklerin Kabul Şartları

Diğer yandan yapılacak tetkiklerin, tetkiki yapan kurum/kuruluş tarafından uygun şekilde onaylanmış olması gerekir. Aksi takdirde imzadan veya kaşe basmaktan kaçınan bir laboratuarın tetkiklerine ne kadar güvenilebilinir ki?

Her bir tetkik sonucunu tetkikle ilgili branşın Uzman Hekimi imzalamalı…!

Tetkiklerin sonuç çıktısı da her hekim tarafından imzalanmamalı. Her bir tetkik, listede belirtmeye çalıştığım ilgili uzman kişiler tarafından kayıt altına alınarak onaylanmış olmalı. Diğer türlü örnek olarak bir solunum fonksiyon testinin üroloji uzmanı tarafından kaşelenmiş olması veya yine örnek olarak EKG’nin bir pratisyen hekim tarafından raporlanmış olarak sunulması uygun olmayacaktır.

Biz işyeri hekimleri olarak her ne kadar herşeyden anlamaya çalışsak sorumluluğumuzu tam olarak yerine getirebilmek için talep ettiğimiz tetkiklerin de uygun şekilde yaptırılmış olması ve ilgili uzman görüşünün alınmış olması haliyle muayeneyi neticelendirmemiz gerekir.

Tetkik istek formunu PDF formatında buradan indirebilirsiniz: İşe Giriş Muayenesi Tetkik İstek Listesi

İSTENEBİLECEK DİĞER TETKİKLER

Kanda;
Kollesterol, HDL, LDL, TG
Billüribin, Demir
Sedimentasyon

Hepatit Aşısı
Kan grubu Kartı

Beck Depresyon Testi
Beck Anksiyete Testi (tanı ve tedavi amaçlı değil , tarama ve uzman hekime yönlendirme amaçlı)
Psiko-teknik Değerlendirme Testi(Araç kullananlar için)

AntiHiV
AntiHBs, HbsAg
VDRL

İşyeri Hekimleri için Tetkikler” için bir yorum

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.