Cumartesi, Temmuz 4
Shadow

İSG Denetimi idari Para Cezaları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yapılacak denetlemeler sonucunda verilmesi ön görülen para cezalarının güncel hali. İSG Kanunu mevzuat hükümlerini yerine getirmeyen işyerleri için işverene verilecek idari para cezaları miktarı. İş Sağlığı ve Güvenliği denetim sonucu idari para cezası, para cezaları listesi. İSG para cezaları. 2018 yılı İSG denetimi idari para cezaları.

Önemli…!!!

Bu cezalar denetime gelen denetçiler tarafından tespit edildikten sonra denetim eksikliklerinin giderilmesi için verilen verilen 1 aylık süre sonunda gideril(e)memiş hususlar için verilmektedir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimlerinde Uygulanacak idari Para Cezaları

Gerek Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı (ÇSGB: Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı) gerek Sosyal Güvenlik Kurumu yetkili denetçileri tarafından gerçekleştirilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki denetlemeler neticesinde tespit edilen eksik/noksan/hatalı durumlar için verilmesi öngörülen idari para cezalarının 2018 yılı için güncellenmiş miktarları şöyledir:

(GÜNCEL LİSTEYE BU LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ – ÇSGB  excel dosyası)

* 6331 sayılı İSG Kanununun 26. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

** 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ö) bendi, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.

Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.

6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

Kanun MaddesiCeza Mad.Kanun Maddesinde Sözü Edilen Fiil2018 Miktar (TL)
Yeniden Değerleme Oranı %14,47
MADDE 92 – Yetkili makam ve memurlar107/1-aÇağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.16.829
İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak.16.829
MADDE 96 – İşçi ve işverenin sorumluluğu107/1-b
MADDE 107 – İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık107İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.16.829

Not: 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.

Dr. Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi
Ekleme: 10.09.2018
Güncelleme: 10.09.2018

Print Friendly, PDF & Email
Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Bu site içeriği buraya özgündür. Kopyalanmasını istemiyorum. Emeğime saygı için bu sayfanın linkini paylaşabilirsiniz. Bana fatih@ergometri.com adresinden ulaşabilirsiniz.