işçi sağlığı

İSG Uzmanı ve Eğitim Kurumları Fiili Çalışma Sürelerine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar ile (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacakların Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarına yapacakları başvurulara dair hususlar 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” in 24 üncü maddesi ile hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az 3 yıllık (1095 gün), (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az 4 yıllık (1460 gün) fiili çalışma sürelerine tamamlanması gerekmekte olup bu sürelerin hesabında uzaktan eğitimin başladığı tarihe kadar yapılan çalışmalar dikkate alınmaktadır.

Adaylar, İSG-KATİP üzerinden yapılan sözleşmelere dair fiili çalışma sürelerine İSG-KATİP’te yer alan “Kayıtlı Kullanıcı Girişi” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı” üzerinden “Süre Hesapla” butonu ile sorgulayarak öğrenebilecek olup (Fiili çalışma süresi, sorgulama yapılan günü de içerecek şekilde hesaplanmaktadır) adayların eğitim kurumlarına “Kişi Kartı” ile başvurması gerekmektedir. Kişi kartı dışında ibraz edilmesi gerekli evrakların neler olduğu ve sürelerin nasıl hesaplanacağına ilişkin detaylar aşağıda açıklanmıştır.

İSG-KATİP üzerinden yapılan sözleşmeler kapsamındaki fiili çalışma süresinin hesabında;

 1. OSGB bünyesinde çalışan iş güvenliği uzmanlarının “OSGB ile İş Güvenliği Uzmanı Arasındaki Sözleşme” türündeki görevlendirmeleri (OSGB içe görevlendirmeleri) fiili çalışma sürelerinin hesabında değerlendirilmemekte olup “OSGB ile Hizmet Alan İşyeri Arasındaki İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmesi” türündeki görevlendirmeleri (OSGB dışa görevlendirmeleri) fiili çalışma süresinden sayılmaktadır.
 2. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde sözleşmesi bulunan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının fiili çalışma sürelerinin hesaplanmasında yalnızca ilgili işyerlerinde tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanının sözleşmesinin bulunduğu dönemlerdeki çalışma süreleri dikkate alınmaktadır.
 3. SGK kayıtlarına istinaden işyerlerinin kapanması halinde ilgili işyeri ile İSG-KATİP üzerinden yapılmış sözleşme iptal edilmese dahi, fiili çalışma süresi hesabında işyerinin kapandığı tarihe kadar olan süreler dikkate alınır (İşyerleri SGK sicil numaraları esas alınarak İSG-KATİP’te işlem yaptıklarından SGK sicil numarasının değişmesi halinde işyeri kapanmış olarak değerlendirilmekte ve sözleşmelerin yeni alınan SGK sicil numarası üzerinden yapılması gerekmektedir).
 4. (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacakların fiili çalışma süresinin hesabında; (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge tarihinden önce (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ile yapılan ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge tarihi itibariyle devam eden sözleşmelerin (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belge tarihinden itibaren başlayacak şekilde (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavı için gerekli fiili çalışma süresi hesabında dikkate alınmaktadır.

İSG-KATİP üzerinden yapılamayan (kamu, banka vb.) sözleşmeler ile İSG-KATİP öncesi döneme (15.02.2013 öncesi) ait sözleşmeler kapsamındaki fiili çalışma süresinin hesabında;

 1. 15.02.2013 tarihinden önce;
 1. Adayların belge sınıfına uygun işyerlerinde yapmış olduğu çalışmaların fiili çalışma süresinden sayılabilmesi için görevlendirme belgeleri ve SGK prim dökümlerini eğitim kurumlarına ibraz etmeleri gerekmekte olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir.
 2. (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı olup çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının yanında görevlendirilenler, fiili çalışma sürelerini gösteren belgelere (sözleşme, SGK prim dökümü) ek olarak tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanının sözleşmesi ile SGK prim dökümünü de eğitim kurumlarına ibraz edecek olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir.
 1. Yukarıda değinilen Yönetmeliğin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası (yardımcı C sözleşmeleri) kapsamında;
 1. 20.09.2018 tarihinde yapılan duyuruya istinaden İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılması ve karşılıklı olarak en geç beş gün içerisinde İSG-KATİP üzerinden onaylanması gerekmektedir. Tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanının ve buna yardımcı olmak üzere görevlendirilen tam süreli uzmanın sigortalılık durumu kontrol edilecek olup sigortalarının bulunmaması durumunda sözleşmeler iptal edilecektir. Duyuru tarihinden itibaren görevlendirmelerini İSG-KATİP üzerinden yapmayan iş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri bir üst belge sınıfına geçişlerinde hesaba katılmayacaktır.
 2. 20.09.2018 tarihinden önce yapılan görevlendirmelerden (yardımcı C sözleşmeleri) sadece Genel Müdürlüğümüze bildirilenler fiili çalışma sürelerine hesabında değerlendirilmektedir. Adaylar, Genel Müdürlüğe bildirilen görevlendirme belgelerinin yer aldığı evrakı (kurumda veya işyerinde kalan onaylı nüshalarını) ve görevlendirilen kişilerin işyerinin tam süreli sigortalı çalışanı olduğunun tespiti için SGK prim dökümlerini eğitim kurumlarına ibraz edecek olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir. İşyerinin tehlike sınıfına uygun olarak görevlendirilmesi zorunlu olan iş güvenliği uzmanının kontrolü Genel Müdürlükçe yapılacaktır.

 1. Kamu kurum ve kuruluşları ile SGK tescil sisteminde henüz işyeri ve çalışan kaydı bulunmayan 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki işyerlerinden kamu kurumu niteliğinde olanlar tarafından görevlendirilenler, görevlendirme belgelerinin onaylı suretleri ile programa kayıt olduğu tarih itibari ile görevlendirmelerinin devam ettiğine dair kurumlarınca düzenlenecek belgeleri eğitim kurumlarına ibraz edecek olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir.
 2. Farklı illerde şubeleri bulunan bankalar, özel sandık vb. işyerlerinde yapılan görevlendirmelerden sadece Genel Müdürlüğümüze bildirilenler fiili çalışma süresi hesabında değerlendirilmektedir. Adaylar, Genel Müdürlüğe bildirilen sözleşme veya görevlendirme belgeleri (kurumda veya işyerinde kalan onaylı nüshalarını) ile SGK prim dökümlerini eğitim kurumlarına ibraz edecek olup söz konusu evrak eğitim kurumlarınca program onay aşamasında İSG-KATİP’e yüklenecektir.

Fiili çalışma sürelerine ilişkin eğitim kurumlarınca elektronik ortamda yüklenmesi gereken evrak ve süre hesabında dikkat edilecek hususlar yukarıda belirtilmiş olup eğitim kurumları ya da adaylar tarafından Genel Müdürlüğe şahsen ya da posta yoluyla gönderilecek evraklar dikkate alınmayacaktır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.