İşyeri Hekimi (IYH)

İşyeri hekimi kimdir? İşyeri hekimi işveren ilişkisi nasıldır? İşyeri hekimi ne yapar? İşyeri hekiminin sorumlulukları nelerdir? İSG Kanununa göre İşyeri hekimi?

İşyeri hekimi işverene iş sağlığı ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapar. Görev aldığı işyerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ile ilgili:

  1. Eksiklikler ve aksaklıkları tespit eder.
  2. Bu eksiklik ve aksaklıklarla ilgili tedbir ve tavsiyeleri belirler.
  3. Mevcut durumu işverene “YAZILI” olarak bildirir. (İSG Kanunu, Madde 8)

İşveren kendisine yazılı olarak bildirilen eksiklikler ve tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür. (İSG Kanunu, Madde 4, İşverenin genel yükümlülüğü)

!!! Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. (İSG Kanunu, Madde 8)

İşyeri Hekimliği Hekimlikte Eksik Noktamızİşyeri Hekimliği Ücretleri

Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi

  • Bakanlığın yetkili birimine,
  • varsa yetkili sendika temsilcisine,
  • yoksa çalışan temsilcisine bildirilir. (İSG Kanunu, Madde 8)

Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir.

İşyeri hekiminin iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır. Açılan davada, kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilen kişinin belgesi altı ay süreyle askıya alınır.

İşyeri Hekiminin Sorumlulukları

İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

İşyeri hekiminin hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür.

Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen işyeri hekiminin yetki belgesi askıya alınır. (İSG Kanunu, Madde 8)

İşyeri Hekiminin Görevleri >>>

İşyeri Hekiminin Yetki ve Sorumlulukları

İşyeri hekimi ilaç yazabilir mi?

Dr. Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi

Yayım Tarihi: 10.07.2017
Güncelleme Tarihi: 30.10.2019