Rehber

İşyeri Hekiminin İşverene Yazılı Bildirimi

İşyerinde uygunsuzlukların tespiti, uygunsuzlukların yazılı olarak işverene bildirilmesi, işverene yazılı bildirim nasıl yapılır? işyeri uygunsuzluklarının yazılı bildirimi, yazılı olarak işvereni kaz etmek, sorumluluklar

İşyeri hekimi, işyerinde iş sağlığını korumakla yükümlüdür. İşyeri hekiminin işyerinde bulunma amacı meslek hastalığının oluşmasını önlemek, iş kazasına neden olacak hastalıkları tespit etmek ve gerekli önlemler konusunda işverene bilgilendirme yapmaktır.

(bknz. işyeri hekiminin görevleri)

İşyerinde iş sağlığını tehlikeye sokacak bir durum tespit edildiğinde bunun işverene bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim işlemi sözlü ve yazılı olarak yapılmaktadır. Sözlü bildirimler herhangi bir şekilde kayıt altına alınamayacağı için, ciddi ve uzun dönemde iş sağlığını tehdit eden durumların işverene yazılı bildirilmesi daha uygun bir bildirim şeklidir.

İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir.

6331 Sayılı İSG Kanunu; 8nci Madde, 2nci Fıkra

İşverene Yazılı Bildirim

İşyeri hekimi, sahada sağlık gözetimi veya risk değerlendirmesi yaparken tespit ettiği uygun olmayan durumları yazılı olarak:

  1. Firmanın intranet uygulamaları veya online olarak mail yoluyla firmadaki işveren veya vekili olarak atanmış kişiye
  2. İSG Kurulu esnasında “gündem maddesi” olarak ifade ederek
  3. Tespit Öneri Defteri‘ne (Noter Onaylı Defter) el ile yazmak suretiyle
  4. Kendi matbuu bir kağıda durumu bildirir yazıyla kaşe ve imzalı olarak

bildirebilirsiniz.

Bunların birer kopyaları ayrıca tarafınızdan saklanması uygun bir yaklaşım olacaktır.

Yazılı Olarak Bildirim Sonrası Yapılması Gerekenler

Uygunsuz durum yazılı olarak bildirilmiş dahi olsa yerine getirip getirmemek işverenin takdirindedir. Bu konuda işverene ayrıca herhangi bir yaptırım uygulanamaz. Ancak hatırlatmak amacıyla yazılı bildirimler tekrarlanabilir (yeniden mail atılabilir, bir sonraki İSG kurulunda yeniden gündeme getirilebilir…) veya yazılı bildirim şekli değiştirilebilir. (Mail attıysanız ve çözüm üretilmediyse İSG kuruluna taşınabilir, İSG kurulunda verilen karara uyulmuyorsa tespit öneri defterine yazılabilir…)

Tespit öneri defterine yazıldığı halde halen bir çözüm bulunmuyorsa ve tehlike ciddi bir hastalık veya kazaya sebebiyet vereceğini ön görüyorsanız bu durum ÇSGB’a bildirilir.

Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulunmasına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca, Bakanlığın yetkili birimine, varsa yetkili sendika temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilir.

6331 Sayılı İSG Kanunu; 8nci Madde, 2nci Fıkra

Bu bildirim yapılmazsa ne olur?

İşyeri hekimi veya İş güvenliği uzmanı işyerinde acil durdurma veya hayati tehlikeye neden olacak bir tedbirin işveren tarafından yerine getirilmediğini makul bir sürede (??) Bakanlık yetkili birimine bildirmezse belgeleri Bakanlıkça 3 ay (tekrarında 6 ay) askıya alınacağı ifade edilmektedir.

Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi üç ay, tekrarında ise altı ay süreyle askıya alınır. Bu bildirimden dolayı işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemez ve bu kişiler hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamaz. Aksi takdirde işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilir. İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının iş kanunları ve diğer kanunlara göre sahip olduğu hakları saklıdır. Açılan davada, kötü niyetle gerçek dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilen kişinin belgesi altı ay süreyle askıya alınır.

6331 Sayılı İSG Kanunu; 8nci Madde, 2nci Fıkra

Maaşı hizmet verdiği işveren tarafından karşılanan İSG Profesyonellerinin işverenin tedbirsiz davranışlarını, yazılı olarak verilen ikazların yerine getirmediğini ÇSGB’ye bildirmeleri durumunda mağdur olmayacaklarının garantisi bu maddede açıkça vurgulansa da pratikte ve sahada buna cesaret edebilecek bireylerin var olması dileğiyle…

Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi
Ekleme: 17.01.2019
Güncelleme: 30.10.2019

0 Yorum

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.