İşyeri Hekiminin Kararsız Kaldığı Durumlar

İşyeri hekimi çalışanı yapacağı işe uygun olup olmadıklarını değerlendirmek üzere muayene eder. İşyeri risk değerlendirmesine göre çalışanın maruz kalmış olabileceğini düşündüğü etkenleri belirlemek üzere ek tahlil ve tetkikler veya ilgili uzmana yönlendirerek ek muayene talebinde bulunabilir. Neticede çıkan sonuca ve kendi muayene neticesine göre çalışanın yapacağı işe uygun olup olmadığına karar verir.

Uygun gördükleri hakkında EK-2 örneğine göre muayene formunu doldurur ve işbaşı yapabileceği kanaatini yazılı veya sözlü olarak işverene (İnsan Kaynakları da olabilir.) bildirir.

Ancak işyeri hekimi olarak karar verilemeyen bazı spesifik rahatsızlıklarla karşılaşılabilir. Bu durumda işyeri hekimi çalışanda mevcut rahatsızlığı tam olarak tespit edip derecesini belirlemek üzere ilgili uzman görüşü talep etmelidir.

Hastanın Sevki

İşyeri hekimine çalışanın işe uygunluğunu ortaya koyması için kılavuzluk edecek bu görüş için 3ncü basamak bir sağlık kurumuna veya Meslek Hastalıkları Hastanesine yönlendirilmesi uygun olur. Bu sağlık teşkilleri tarafından oluşturulan Sağlık Kurulu ile çalışanın durumunun (özrünün) ortaya konarak kayıt altına alınması işyeri için oldukça faydalı olur.  İşyeri hekiminin talebi üzerine işveren işyerine ait antetli bir kağıda “istihdam” amaçlı sağlık kurul raporu istediğini yazılı olarak ilgili sağlık kuruluşuna bildirebilir. Hastane gerekli inceleme ve tetkikler neticesinde çalışan hakkında “istihdam” amacıyla bir sağlık kurul raporu hazırlayarak durumu ortaya koyar. Neticeye göre işyeri hekimi değerlendirip işverene çalışan durumunu bildirir.

Eğer çalışana ait daha öncesinde böyle bir rapor varsa raporun geçerlilik süresi değerlendirilerek işleme konabilir. Geçerlilik süresi dolmuş raporlar dikkate alınmaz. Gerekli görüldüğü halde yine istihdam amaçlı hastaneye sevki yapılarak raporun yenilenmesi uygun olur.

Bazı durumlarda geçerlilik süresi dolmamış bile olsa işyeri hekimi tarafından raporda ayrıca belirtilmesi gereken eksik bir husus tespit edilmişse veya ucu açık bir karar verildiği için çalışanın durumu çalışma şartlarına uydurulamıyorsa, işyeri hekimi raporu yeniletme talebinde bulunmalı ve durumu işverene bildirmelidir. Yeni rapor temin edilene kadar geçecek sürede çalışan işyeri hekiminin uygun gördüğü şekilde çalıştırılmalıdır. İşyerinin ileriye dönük çıkarları için çalışanı bu süre zarfında işyeri hekiminin uygun gördüğü şekilde ve şartlarda çalıştırması daha uygun olacaktır.

Tek Hekim Raporu

Çalışan mevcut rahatsızlığının durumunu ve iş görüp göremeyeceğini müracaat ettiği uzman hekimden de alabilir. Tek bir uzman hekim tarafından çalışı çalışamayacağı veya hangi şartlarla çalışabileceği belirten bir sevk sonuç yazısı veya tek hekim imzalı raporla gelen çalışanın; işbaşı yapıp yapamayacağı, yaparsa hangi işte ve nasıl çalışacağı, işyerinde daha farklı bir bölümde hangi şartlarda çalışacağı kararı tamamen ve hukuken işyeri hekimine kalıyor. İşyeri hekimi çalışanı sağlık yönünden değerlendirip nihayi kararı vermekle yükümlüdür. Çalışanın mevcut rahatsızlığı ve çalışma şartları sevk edilen hekim tarafından belirtilmiş olsa bile son kararı işyeri hekimi mevcut durumu (hastanın muayenesi, ilgili uzman hekim görüşü ve işyeri çalışma şartlarını) değerlendirerek verir ve işverene yazılı olarak (EK-2 muayene formunu doldurarak, İSG kurulunda, Tespit Öneri Defterinde) bildirir. Son karar işverenindir. İşyeri hekimi “uygun değil” dese bile işveren (EK-2  muayene formu örneğinde çalıştırılması uygun değildir gibi bir ibare olsa bile) işçiyi çalıştırmaya devam edebilir.

Son Karar

Mevzuat şu haliyle işyeri hekimine vebali büyük bir yük bindirmektedir. Hekim tek başına bir çalışanın çalışıp çalışmaması yönünde karar vermesini beklemektedir. Çalışanın mevcut sağlık durumu ile kendi vicdanı arasına sıkıştırılan hekim kimi zaman oldukça cesur kararlar vererek mesleğini riske atmak durumunda bırakılıyor. Diğer taraftan riski göğüslemek istemeyen ve işini gereği gibi yapmaya çalışan bir çok hekim de ne yazık ki iş hayatının sevilmeyen insanları oluyorlar. Bu noktada denge kurmak oldukça zor. Çünkü sağlık göreceli ve istismara açık bir kavram. Bizler işyeri hekimi olarak önce işyerimizin çıkarlarını korumayı hedef almalıyız. Bunun için de uzun vadede işyerini zora sokmayacak kararlara onay vermeliyiz. İşyeri hekimi durumu ortaya koyar, fikrini beyan eder. Her zaman için son karar işverene bırakılmalıdır.

Dr. Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi

Yayım Tarihi: 27.09.2017
Güncelleme Tarihi: 30.09.2017

İşyeri Hekiminin Kararsız Kaldığı Durumlar” için 1 yorum

Yorumlar kapatıldı.