işyeri Hekiminin Risk Değerlendirme Görevi

İşyeri hekiminin risk değerlendirmesi, işyeri hekiminin görevleri: RİSK DEĞERLENDİRMESİ, İşyeri hekimi ve Risk Değerlendirmesi, işyeri hekimi tarafından risk değerlendirmesinin yapılması, risk değerlendirmede işyeri hekiminin görevleri

İşyeri hekiminin görevlerinden birisi de işyerine ait RİSK DEĞERLENDİRMESİNİ yapmaktır. (Diğer Görevleri: Rehberlik, Sağlık Gözetimi, İşyeri Hekiminin Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt, İlgili birimlerle koordinasyon)

İşyerindeki mevcut riskleri değerlendirmek ve bunu işverene sunmak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin en temel vazifesidir. İşyeri hekimi de iş güvenliği uzmanı (ve varsa diğer sağlık personeli) ile birlikte oluşturulacak bir ekiple işyerindeki riskleri değerlendirir. Bu risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunur ve riski sıfıra indirgemeye yönelik önlemlerin neticeye ulaşmasını takip eder.

Örneğin ergonomi sadece iş güvenliğini ilgilendiren bir durum değildir. İşyeri hekimi olarak ergonomi adına yapılması gereken çalışmalarda yer almak, çalışan sağlık standardını arttıracak önerilerde bulunmak gerekir. Yine keza işyeri ortamının fiziksel risk etmenlerini değerlendirerek alınması gereken önlemler, yapılması gereken ölçümler ve işyerinin düzenlenmesi konusu işyeri hekimini de ilgilendirir.

Özel Politika Gerektiren Grupların Göz Önünde Bulundurulması

Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupların yakından takibi gerekir. Onları koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak gerekir.

Özel takip gerektiren çalışanları işyeri hekimi takip eder, işe uygunlukları hakkında işverene bilgi verir. İşyeri hekimi uygun gördüğü takdirde bu grupta olan çalışanları daha sık muayeneye tabi tutar.

işyeri hekimi & Risk Değerlendirmesi Önemi

Geçmişden gelen bir anlayışla risk değerlendirmeleri iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanmaktadır. İş güvenliği uzmanı her ne kadar kapsamlı bir rapor hazırlamaya çalışsa da günümüzde iş sağlığı kısmıyla ilgili hususların daha ayrıntılı olarak yer alması gerekir. Bunun önemi şuradan kaynaklanmaktadır: Çalışana meslek hastalığı tanısı konulduğu zaman, hem hastane hem de SGK Müdürlüğü işyerinden risk değerlendirmesini ister ve kararını büyük oranda burada belirlenmiş olan riskler ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığına göre verirler. Her hangi bir soru işareti olması durumunda gerekirse iş yerine iş / SGK müfettişi göndererek, işin yapılış şekli ve risklerinin yeniden gözden geçirilerek değerlendirmesini ister. Atlanan bir risk müfettiş tarafından işyeri hekimi veya iş güvenkliği uzmanının kusuru olarak belirtilebilir.

Dr. Fatih Hakan ÇAM
İşyeri Hekimi

Yayım Tarihi: 27.09.2017
Güncelleme Tarihi: 30.10.2019