muayene kontrol

İşyeri Hekimi Reçete Yazabilir mi?

İşyeri hekimi reçete yazar mı? İşyeri hekimi kimlere reçete yazabilir? İşyeri hekiminin yazdığı reçete SGK tarafından karşılanır mı? İşyeri hekimi ilaç yazabilir mi? İşyeri hekimi hangi ilaçları yazar? İşyeri hekiminin yazdığı ilaçları SGK karşılıyor mu? Hangi ilaçları SGK karşılıyor?

İşyeri hekimleri olarak reçete yazıyoruz. Ancak bunun işyeri hekimlerinin görevleri arasında olup olmadığı her zaman tartışılmaktadır. Özellikle ereçete sistemine geçildikten sonra karşılaşılan teknik sorunlar işyeri hekiminin reçete yazıp yazamayacağı ile ilgili ve/veya ne şekilde ve kimlere yazabileceği ile ilgili soruları tekrar tekrar gündeme getirmiştir.

İşyeri Hekimlerinin görev ve sorumluluklarına bu yazımızda değinmiş, ve bunları ilgili mevzuata göre Sağlık Gözetimi, Rehberlik, Risk Değerlendirmesi, Eğitim ve Bilgilendirme, İlgili birimlerle işbirliği gibi başlıklar halinde ele almıştık. Bu görevler arasında çalışanın sağlığını korumaya yönelik tedbirlerden bahsedilmekteydi.

Ancak pratikte biz işyeri hekimlerinden hekimlik sıfatımızdan dolayı işyerlerinde koruyucu sağlık hizmetinden daha çok ayakta teşhis ve tedavi hizmeti arasında yer alan reçete yazma hizmeti talep edilmekte ve beklenmektedir.

2013 yılında yapılan düzenlemelerde işyeri hekimliği gerçek kimliğine bürünerek çalışan sağlığını korumaya yönelik tedbirleri almakla görevlendirilmiştir. Hastalanan çalışanlar için önceden gelen ilaç yazma alışkanlığının kırılması ve işyeri hekiminin iş sahasına inerek risk değerlendirmesine daha fazla katkıda bulunacak faaliyetlere yönelmesi amaçlanmıştır. Ancak durumpratikte ne yazıkki böyle değil.

Nitekim ereçete uygulamasıyla beraber tüm hekimler gibi işyeri hekimleri de eimza aldılar ve yazılım programlarıyla reçete yazma işlemlerine devam etmektedirler. 6331 sayılı İSG Kanuna bağlı yönetmeliklerde çalışanın sağlık durumunu akut hastalık açısından değerlendirmek ve hastalığını tedavi etmek amacıyla reçete yazma ile ilgili açık bir ifade kullanılmadığından durumu CİMER aracılığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Gğvenlik Bakanlığı’na sordum:

#1901779652 Başvuru

Bu cevaba karşılık soruyu Sağlık Bakanlığı’na ilettim:

İşyeri Hekimleri her ne kadar hekim kimlikleriyle ilaç yazma yetkisine sahip olsalar da kimlere ilaç yazabileceği hususunda bir yasal düzenleme var mıdır?

#1901994020 Başvuru

Cevaben;

İşyeri Hekimleri Reçete Yazabilir

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen cevaba göre işyeri hekiminin “sağlık gözetimi” kapsamında reçete yazabileceği yönündedir. Ancak ilgili yönetmeliği bu maddesinde çalışanın akut hastalığının tedavisini yapmakla ilgili bir görev tanımlanmadığını hatırlatmak isterim.

Cevapta ufak bir de ayrıntı eklemişler: “sorumlu oldukları çalışanlarına” 🙂

İşyeri Hekimi Kimlere İlaç Yazabilir?

İşyeri hekiminin reçete yazabileceğine kanaat getirdikten sonra cevaplanması gereken diğer bir soru, kimlere ilaç yazabileceğidir. İlaç yazma yetkisi bulunan bir hekim elbette herkese ilaç yazabilir. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın hangi yönetmeliğe dayandırarak verdiğini bilmediğim “sorumlu oldukları çalışana” cevabı bizi sınırlandırmaktadır.

Aslında kimlere ilaç yazabileceğimiz hususundan ziyade yazdığımız ilaçların sağlık sigortaları tarafından ödenip ödenmeyeceğidir.

İşyeri Hekiminin Yazdığı reçeteler SGK tarafından karşılanır mı?

Evet, asıl sorun, yazılan ilacın SGK tarafından ödeniyor olmasıdır. Siz çalışanınıza ilaç yazdınız, o da gitti eczaneye ilaçlarını aldı, sorun yok! Ama alamazsa demek ki yazmamanız gerekiyormuş. Biz, işyeri hekimleri adına bu durumda sorun yok!

Sorun, yazdığımız reçetenin SGK tarafından karşılanmadığı halde eczane tarafından veriliyor olması. Yani; siz çalışanın çocuğuna ilaç yazdınız. Çalışan bu ilacı eczaneye gitti ve sadece katkı payını ödeyip aldı. Dolayısıyla yazmış olduğunuz reçete karşılanmış oldu. Ertesi gün başkası geldi, onun çocuğuna, diğerinin eşine, bir başkasının eniştesine de yazdınız. Onlar da SGK tarafından karşılanarak temin edildi. Çünkü onayı eczane alıyor.

Aradan 3 yıl bilemedin 5 yıl geçti…

Bir gün adresinize usülsüz reçete yazmaktan dolayı SGK geri ödemesi gelebilir mi? 3 yıl önce yazdığınız reçetelerin usülsüz olduğu iddia edilebilir mi? Netice de kendi çalışanınızın yakınına yazmışsınız? Bu konu yoruma açık… Yorumlarınızı aşağıdaki instagram gönderisi altında tartışabiliriz.

CİMER’e sordum:

İşyeri hekimlerinin “kimlere” yazdığı reçeteler SGK tarafından ödenmektedir? İşyeri hekiminin herhangi birine yazacağı reçete SGK tarafından karşılanır mı?

#1902031414 Başvuru

CİMER üzerinden bu soruma SGK Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından verilen cevaba göre;

6)İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri, özel poliklinikler ile “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimler tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir ücret talep edilemez. İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimlerince sadece yetkili oldukları işyerlerinde; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan sigortalılara, bu işyerlerinin kamu kurumu niteliğinde olması halinde ise, bu sigortalılara ek olarak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde sayılan sigortalılara da SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dahilinde reçete edilmiş ilaç bedelleri Kurumca karşılanır. Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet veren merkez veya birimler tarafından SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dahilinde düzenlenen reçete bedelleri Kurumca karşılanır. Özel polikliniklerce ve ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık hizmetleri ve düzenlenen reçete bedelleri Kurumca karşılanmaz.

(7) Sağlık Bakanlığı dışındaki birinci basamak resmi sağlık kuruluşları ile kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri tarafından verilen sağlık hizmetleri için Kurumdan herhangi bir ücret talep edilemez. Bu birimlerde görevli hekimler tarafından SUT ve eki listelerde yer alan usul ve esaslar dâhilinde reçete edilmiş ilaç ve tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanır.

Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2 – Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları başlıklı maddesi 6. ve 7. Fıkrasına göre

Dr. Fatih Hakan ÇAM

İşyeri Hekimi Reçete Yazabilir mi?” ile ilgili 0 görüş

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.