İşyerinde iğne yapılır mı?

İşyerlerinde IM (intramüsküler enjeksiyon – kas içi iğne uygulaması) yapıyor musunuz? Onam almak gerekir mi? İşyerinde tedavi edici bir girişimde bulunulabilir mi? İşyerinde iğne yapılır mı? İşyerlerindeki revirler iğne yapmak için uygun mu?

İşyerlerinde tedavi amacıyla enjeksiyon (iğne) uygulaması gerçekten çok ciddi bir orun. Özellikle eskiden bu yana gelen alışkanlıklarla beraber işyerlerinde iğne yaptırma ricaları ile sık sık karşılaşıyoruz. Özellikle çalışan sayısı fazla olan işyerlerinde iş gücü kaybını önlemek için aile hekimliği veya 2nci – 3ncü basamak muayene merkezleri tarafından reçetelenmiş enjeksiyon tedavileri işyerlerindeki sağlık birimlerinde yaptırılmak istenmektedir.

6331 sayılı İSG Kanunu, işyerinde iğne / enjeksiyon yapılmaması gerektiği ile ilgili açık bir ifade kullanmamış olsa bile yapılabileceği yönünde de bir beyanı yoktur. Kanun, işyerlerindeki sağlık gözetimini (15nci Madde) işe giriş ve periyodik muayenelerle sınırlı tutumuştur.

Diğer taraftan İşyeri Hekimlerinin Yetki ve Sorumlulukları ile ilgili Yönetmelikte, İşyeri Hekimine, sağlık gözetimi başlığı altında tedavi edici bir yükümlülük kılmamıştır. İşyeri Hekimliği koruyucu sağlık hizmeti olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda işyerlerindeki sağlık birimlerinde “Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmeti” verilmesi durumu söz konusu olamaz!

İşyeri Hekimi Reçete Yazabilir mi?

İşyerinde İğne Yapmak İşvereni Bağlar!

İşyeri Sağlık Birimi, sağlık hizmeti verilen diğer kuruluşlardan farklı olarak Birinci Basamak Hizmet Merkezi değildir. Zaten çoğu yerde böyle bir birim bile yok. Ama dört duvar bir kapı ayrılmış odaları işyeri sağlık birimi olarak da saymak ne kadar doğru, yoruma açıktır.

İşyerinin, sağlık hizmetini yürütmek üzere işyeri hekimine gösterdiği yerin Birinci Basamak Sağlık Merkezi olabilmesi için bazı şartları yerine getirmiş olarak İl Sağlık Müdürlüğü’nce ruhsatlanmış olması gerekir! Aksi takdirde buralar, bir sağlık biriminden öte gayri resmi bazı ufak tefek muayenelerin yapılabildiği revirler olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu yerlerde sedye var diye enjeksiyon yaptırılmak istenmesi, kabul edilebilir değildir.

İşyerinde iğne yapmak istenmesi durumları şu şekilde sonuçlanabilir:

Birinci Basamak Muayene Merkezi statüsü kazanmamış bir revirde enjeksiyon yapmak:

Ayaktan tedavi uygulamaya yeterli olmayan bir sağlık biriminde enjeksiyon yapma cesareti göstermektir.

Birinci Basamak Muayene Merkezi statüsü kazanmış bir revirde enjeksiyon yapmak:

Ayaktan tedavi uygulamaya yeterli bir sağlık birimi ancak enjeksiyon sonrası takip ve kontrol süreçlerinin de yönetebilecek kapasiteye sahip olması gerekiyor!

Her iki durumda da;

İşyeri Sağlık Biriminde yapılacak bir müdahale sonrası gelişebilecek ve geçici veya sürekli bir iş görmezlik durumu oluşturabilecek olay durumu, İŞ KAZASI olarak tanımlanır! Ve bu durum birinci öncelikle işvereni bağlar!

Enjeksiyonun yapılması ve yapıldıktan sonra gelişecek beklenmeyen durumlarla ilgili Danıştay 10ncu Daire’nin 1994 yılında vermiş olduğu kararda;

Bakılan uyuşmazlıkta, zararın doğumuna neden olduğu iddia edilen olayı iki aşamada incelemek gerekmektedir.
Birincisi, davacıların yakınına uygulanan tedavinin yöntemine uygun olup olmadığı, ikincisi ise uygulanan tedavi sonucunda meydana gelen şokta gerekli müdahelenin ilgiliye zamanında yapılıp yapılmadığıdır.
Bilirkişi raporunda belirtilen esaslar çerçevesinde ilaç uygulamasına bağlı olarak gelişebilen tabloda idareye yüklenebilecek bir kusur bulunmamakla beraber, davacıların temel iddialarından olan hastanın şoka girmesinden sonra acil ve yeterli müdahalenin zamanında yapılmadığı yolundaki iddianın açıklığa kavuşturulmadığı dosyanın incelenmesinde anlaşılmaktadır.

Danıştay 10. Dairesinin 01.06.1994 tarihli kararı

hükmü bulunmaktadır!

işyerinde iğne

İşyerinde İğne Yapılmaması Uygun Olur!

Bu netice itibarıyla işyerlerinde sağlık birimleri varsa bile yeterli donanım ve yetkiye sahip olsa da girişimsel müdahalelerde bulunulması hususu yeniden gözden geçirilmelidir. Eğer böyle taleplerle ilgili ısrar devam ediyor ise, konunun İSG Kurulu’na taşınarak değerlendirilmesi ve bir karara bağlanması gerekir. Bundan önce işverenin bir müdahale sonrası karşılaşabileceği olaylar silsilesi düzgünce izah edilmesi gerekir.

Fatih Hakan ÇAM – 15.11.2020

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.