KRONİK HASTALIKLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Kronik hastalıklar “tam olarak tedavi edilemeyen ve iyileşme göstermeyen uzamış durumlar” olarak tanımlanmaktadır . Kronik hastalıklar genellikle, çok çesitli risk faktörleri içeren, etyolojileri belirgin olmayan, çok uzun latent dönemleri ve uzamış hastalık dönemleri olan hastalıklardır.

COVID19 hakkında Kronik Hastalıklar hakkındaki diğer yazımıza göz atabilirsiniz. >>>

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kronik hastalığı “uzun süren ve yavaş ilerleme gösteren hastalıklar” olarak ve kronik durumu (chronic condition) ise “birkaç yıl veya on yıl boyunca sürekli bakıma ihtiyaç duyulan sağlık sorunları” olarak tanımlar.

07.05.2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Kronik Hastaların İşe Dönüş Süreci ile ilgili toplantı özetine bu sayfadan erişebilirsiniz. >>>

Genetik yatkınlık, yaşam tarzı veya çevresel maruziyetten kaynaklanan hastalıklar olarak da tanımlanır. Kronik hastalıklar, normal fizyolojik fonksiyonlarda yavaş ve ilerleyici bir sapmaya, geri dönüşümsüz değişikliklere neden olan, yaşamın uzun bir dönemini kapsayan, sürekli tıbbi bakım ve tedavi gerektiren hastalıklardır.

kronik hastalıklar

İşyeri Hekimleri olarak kronik hastalıklar ile ilgili zaman zaman tereddütlere düşülmektedir. Bu çalışma İşyeri Hekimliği yapan meslektaşlarımıza bir fikir vermesi açısından yapılmıştır. Bu listede yer almayan ancak kişinin bağışıklık sistemini düşüren bütün hastalıklar ‘’ Kronik Hastalık ‘’ kapsamında değerlendirilmelidir.

Hazırlayan: Dr.Zehra DOĞRAMACIOĞLU 08.04.2020
Katkıda Bulunanlar: Dr.İlker ALTUNER, Dr.Yaşar AĞCA

Koronavirüs hakkında güncel bilgi kaynaklarının paylaşıldığı sayfamıza göz atın >>>

AŞAĞIDAKİ HASTALIKLARI KRONİK HASTALIKLAR OLARAK SAYABİLİRİZ:

1- KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR :

 • • Hipertansiyon
 • • Koroner Arter Hastalığı ,koroner kalp hastalığı ,Dislipidemiler
 • • Kalp Yetmezliği
 • • Kardiyomyopatiler
 • • Konjenital kalp hastalıkları
 • • Valvüler kapak hastalıkları ,orta ve ileri düzey kapak yetmezlikleri
 • • Kardiyak aritmiler ,disritmiler
 • • Perikardiyal ve myokardiyal hastalıklar
 • • Geçirilmiş kalp ve damar cerrahileri
 • • Akut MI ve Anjina türleri
 • • Diğer kardiyak hastalıklar ; Atrial Fibrilasyon ,kardiyak tümörler ,prostetik kalp kapakları
 • • Aort Anevrizması

2- METABOLİK HASTALIKLAR :

 • • Diyabetes Mellitus ; Tip1 , Tip 2 ve Diğer Spesifik Tipler
 • • Morbid Obesite BKI : 40 kg/m2 nin üzerinde olanlar
 • • İnsülinoma
 • • Cushing Hastalığı
 • • Diyabetes İnsipitus
 • • Tirotoksikozlar ; Graves hastalığı , Metimazol kullanan Hipertroidi hastaları ;
 • ( Trombositopeni, aplastik anemi, lökopeni ve agranulositoz yapabilir )
 • • Adrenal Bozuklukluklar ; Yetmezlikler ; Addison Hastalığı gibi
 • • Feokromasitoma

3- AKCİĞER HASTALIKLARI :

 • • KOAH ; Kronik Bronşit ,Amfizem
 • • Astım
 • • Bronşektazi
 • • Kistik Fibrozis
 • • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları
 • • Pnömokonyozlar, Silikozis , Asbestozis
 • • Sarkoidozis
 • • Bronşioler Hastalıklar
 • • Pulmoner Damar Hastalıkları ; Pulmoner Hipertansiyon
 • • Pulmoner Tromboemboli , ve ayrıca DVT veya DİC nedeniyle heparinize olanlar
 • • Plevral Efüzyon
 • • Solunum Kontrol Bozuklukları
 • • Plevra, Mediasten ve Göğüs Duvarı Hastalıkları
 • • Geçirilmiş Tüberkloz
 • • Pulmoner Vaskülitler
 • • Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

4- KANSERLER

Her türlü maligniteler

5- ORGAN ve DOKU NAKLİ OLANLAR

6- BÖBREK HASTALIKLARI :

 • • Akut Böbrek Yetmezliği
 • • Kronik Böbrek Yetmezliği
 • • Nefrotik Sendrom
 • • Nefritik Sendrom
 • • Amiloidoz ,FMF
 • • Kronik Glomerulonefrit
 • • Kronik Pyelonefrit,
 • • Polikistik Böbrek Hastalığı
 • • Hemolitik Üremik Sendrom
 • • Radyasyon Nefriti
 • • Renal İskemik Hastalık
 • • Tek Böbrek olması ??
 • • Alport Sendromu
 • • Fabry Hastalığı

7- KARACİĞER HASTALIKLARI :

 • • Akut Viral Hepatitler
 • • Kronik Viral Hepatitler
 • • Genetik ve Metabolik Hepatit ; Wilson hastalığı
 • • Akut Karaciğer Yetmezliği
 • • Kronik Karaciğer Yetmezliği
 • • Karaciğer Sirozu ve Komplikasyonları ; Portal Hipertansiyon vb
 • • Hepatorenal Sendrom
 • • Karaciğerin Vasküler Hastalıkları ; Portal Ven Trombozu, Budd Chiari Sendromu gibi

8- HEMATOLOJİK HASTALIKLAR :

 • • Aplastik Anemi
 • • Myelodisplastik Sendrom
 • • Tedavi edilmemiş Polisitemia Vera
 • • Trombositopeniler
 • • Primer Miyelofibrozis
 • • Miyeloproliferatif Hastalıklar
 • . Lenfomalar
 • • Von Willbrand Hastalığı
 • • Hemofili A ve B
 • • Hemolitik Anemiler
 • • Orak Hücreli Anemi
 • • Talasemi Majör ve Talasemi İntermedia
 • • Demir replasmanı gereken anemiler ve replasman tedavisi gereken diğer anemiler
 • • Nötropeniler
 • • Multiple Myelom
 • • Konjenital ve Edinilmiş Lenfosit Fonksiyonu Bozuklukları : HIV,

9- İNFLAMATUAR BARSAK HASTALKLARI :

 • • Ülseraftif Kolit
 • • Crohn Hastalığı

10- KAS İSKELET VE BAĞ DOKUSU HASTALIKLARI:

 • • SLE
 • • Behçet
 • • Sistemik Skleroz
 • • Büyük Çaplı Damar Vasküliti ; Temporal Arterit ,Takayasu Arteriti
 • • Orta Çaplı Damar Vasküliti PAN ; Poliateritis Nodasa
 • • Sistemik Vaskülit
 • • Romatoid Artrit ; ektra- artiküler tutulum nedeniyle
 • • Ankilozan Spondilit ; ekstra-artiküler tutulum nedeniyle
 • • Sjögren Sendromu ; ektra-glandüler tutulum nedeniyle

11- PSİKİYATRİK HASTALIKLAR :

 • • Duygu Durum Bozuklukları ; Majör Depresyon.Distimi,Bipolar Bozukluk,Siklotimik Bozukluk
 • • Psikotik Bozukluklar ; Şizofreni , Şizoaffektif Bozukluk ,Delüzyonel Bozukluk
 • • Anksiyete Bozuklukları ; Panik Atak ,OKB

12- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

 • • Serebrovasküler Hastalıklar
 • • Serebellar Dejenerasyon
 • • Epilepsi
 • • Myastenia Gravis
 • • Multiple Skleroz
 • • Arteriovenöz Malformasyon ;
 • • Huntington Hastalığı
 • • Serebellar Ataksiler
 • • Wilson Hastalığı
 • • Spinal Kord Malformasyonları
 • • Chiari Malformasyonu
 • • Von Hippel-Lindau Hastalığı
 • • Sturge Weber Sendromu

13- İMMUN BOZUKLUĞA NEDEN OLAN DURUMLAR:

 • • Konjenital Sendromlar
 • • İlaçla İlişkili Nötropeni ; Kemotrepi , Antipsikotikler , Antikonvülzanlar gibi
 • • Otoimmün Nötropeni
 • • Siklik Nötropeni
 • • Myelodisplastik Sendrom
 • • Fanconi Anemisi
 • • Aplastik Anemi
 • • Myeloproliferatif Hastalıklar ; Lösemiler
 • • Chediak – Higashi Sendromu
 • • Hiperimmünglobülin E Sendromu ; Job Sendromu
 • • Kronik Granülomatöz Hastalık
 • • Lökosit Adhezyon Defekti
 • • İmmünsupresif İlaçlar ; Azatiopürin , Mikofenolat gibi
 • • Sitotoksik İlaçlar ; Siklofosfamid
 • • Diğer İlaçlar ; Sulfasalazin,Karbamapezin,Altın Tuzları,Siklosporin,Valproik asit, Fenitoin,
 • • WHIM Sendromu : Hipogamaglobülinemi ve Nötrofiller Kemik İliğinden Çıkamaz
 • • Viral Enfeksiyonlar ; HIV,HHV6
 • • Kortikostreroid Tedavisi
 • • Graft-Versus-Host Hastalığı
 • • Di George Sendromu
 • • Ataksi Telenjektiazi
 • • Wiskott-Aldrich Sendromu (WAS)
 • • Malnütrisyon
 • • Splenoktemi
 • • Ptetein Kaybettiren Enteropati
 • • Selektif Ig A Eksikliği
 • • Hiperimmünglobulin M Sendromu
 • • Kopmleman Eksiklikleri

14- ENGELLİLER :

 • • Kronik Hastalık Engellileri
 • • Down Sendromu ,Otizm ve mental retardasyonu olanlar
 • • İşitme – Konuşma engellileri
 • • Görme Engellileri
 • • Yürümek İçin bir Cihaz ya da Alete Gereksinim Gösteren Engelliler

15- DİĞER HASTALIKLAR :

 • • Psöriazis ; doku bütünlüğünün bozulması nedeniyle
 • • Doku bütünlüğünün yaygın olarak bozulduğu diğer cilt hastalıkları ; İktiyozis ,Epidermolizis Bülloza gibi
 • • Aşırı Kaşektik Hastalar
 • • Protein Enerji Malformasyonu
KAYNAKLAR : CECİL ESSENTİALS OF MEDİCİNE 9.Baskı

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.