SGK Kanunu Kapsamında Meslek Hastalığı

Meslek hastalığı nedir?

Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

Meslek hastalığı sigortası?

Meslek hastalığına yakalandığı Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılarımıza sosyal güvence sağlayan sigorta türüdür. Bu kapsamda sigortalılarımıza sağlanan haklar; geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik geliridir.

sgk
sgk meslek hastalıkları

Bir olayın Meslek Hastalığı Sayılabilmesi için Hangi Unsurları Taşıması Gerekmektedir?

Bir hastalık veya engellilik halinin meslek hastalığı sayılabilmesi için;

  • Sigortalı olunması,
  • Hastalık veya engellilik halin yürütülen işin sonucu olarak ortaya çıkması,
  • Sigortalının hastalanması ya da bedence veya ruhça engelli bir hale gelmesi,
  • Hastalığın Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde yer alması ve Yönetmelikte belirtilen süre içinde meydana çıkması,
  • Meslek hastalığının Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilmesi,

unsurlarının bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

Meslek hastalığının tespiti nasıl yapılır?

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğu;

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve bu raporun dayanağı diğer tıbbi belgelerin,

b) Kurum tarafından gerekli görülmesi hallerinde işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin,

Kurum Sağlık Kurulunca incelenmesiyle tespit edilir.

Hangi hastalıklar meslek hastalığı kapsamında değerlendirilir?

Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalıklar bu kapsamda değerlendirilir.

Örneğin; kömür madenlerinde çalışan sigortalıların tutuldukları “Pnömokonyoz” ve “Antrekozis”, mermer ocakları veya kot taşlama işyerlerinde çalışanların tutuldukları “Silikozis”, tütün işletmelerinde çalışan sigortalıların yakalandıkları “Tabakozis” gibi hastalıklar, işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple meydana gelen tipik meslek hastalıklarından olduğu gibi, sıtma ile mücadele işlerinde çalışan sigortalıların bataklıkların kurutulması işinde çalıştıkları sırada yakalandıkları “Sıtma” hastalığı veya hayvanlarla ilgili işlerde çalışanların yakalandıkları “Şarbon” hastalığı, vb. hastalıklar da, işin yürütüm şartları yüzünden meydana gelen, meslek hastalıklarından sayılmaktadır.

Bir işveren yanında çalışan işçinin tutulduğu meslek hastalığının nereye ve kaç gün içinde bildirilmesi gerekir?

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesinin (a), (b), (c) (e) ve (g) bentlerinde sayılan sigortalılar, Ek 5 Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışan sigortalılar, Ek 9 uncu maddesinde belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ve 2547 sayılı Kanun kapsamında görev yapan intörn öğrencilerin meslek hastalığına yakalanmaları halinde, işverenleri tarafından bu durumun
öğrenildiği günden başlayarak üç iş günü içerisinde sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerine elektronik ortamda e-Bildirim programından bildirim yapılacaktır.

Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalının tutulduğu meslek hastalığının nereye ve kaç gün içinde bildirilmesi gerekir?

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların meslek hastalığına yakalanması halinde ise, ünitelerce meslek hastalığına tutulduklarının kendilerine bildirilmesi ve İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile meslek hastalığı bildiriminde bulunması için yazılı tebligat gönderilecek, bu tebligatın sigortalıya tebliğ edildiği tarih itibariyle üç iş günü içinde kendilerince sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezlerine bildirim yapılacaktır.

Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalının meslek hastalığı yardımlarından yararlanması için aranan özel bir şart var mı?

Prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

Meslek hastalığı bildirimi nasıl yapılır?

Söz konusu bildirim, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için işverenlerince, (b) bendi kapsamındaki sigortalılar için ise kendilerince e-Bildirim programı işveren sicil numarası ve e-Bildirge şifresi olmayan 4-1/(b) sigortalıları, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen sigortalılardan E-Bildirim sistemini kullanamayan işverenleri ile Ek-5 ve Ek-9 uncu maddesine tabi çalışan sigortalılar tarafından kâğıt ortamında doğrudan ya da posta yoluyla da ilgili üniteye veya Kuruma gönderilebilecektir.

Bilgi işlem altyapısında çeşitli nedenlerle meydana gelen arızalar ya da elektronik erişimin sağlanamaması nedeniyle söz konusu bildirimin elektronik ortamda yapılamaması durumunda işverenlerce kâğıt ortamında Genelge ekinde yer alan (Ek-7) formu ya da aynı bilgileri taşıyan dilekçe ile ve yasal sürede Kuruma yapılması halinde bildirim geçerli sayılacaktır.

Dilekçe ile yapılan bildirimde sigortalının T.C. kimlik ve sigorta sicil numarası, adı ve soyadı, doğum tarihi, işyerinde yaptığı iş, işyerinde çalışmaya başladığı tarih, meslek hastalığının vuku bulduğu yer, çalışılan zaman aralığı, gösterilen tanıkların ad ve soyadları, işyerinin adresi, işverenin adı, soyadı, unvanı, ikametgâh adres bilgileri, şirket merkezi bilgileri ile imzalarının da bulunması gerekmektedir.

İşveren yanında çalışan işçinin geçirdiği tutulduğu meslek hastalığını bildirme yükümlülüğü var mı?

5510 sayılı Kanunun 14(4) maddesi uyarınca, 4/1(a) ve 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalısının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işverenin bu durumu, öğrendiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirmesi zorunludur.

İşveren tarafından meslek hastalığı bildiriminin süresi içinde yapılmaması durumunda işçi hak kaybına uğrar mı?

İşveren tarafından meslek hastalığı bildiriminin süresi içinde yapılmaması durumunda işçi hak kaybına uğramaz, hak etmiş olduğu geçici iş göremezlik ödeneklerini de alır. Ancak bildirim yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir.

12-Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalının meslek hastalığı bildiriminin süresi içinde yapılmaması durumunda hak kaybı olur mu?

Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren 4/1(b) kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir.

Meslek hastalığı bildiriminin yapılmaması durumunda idari para cezası uygulanır mı?

6331 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca işveren, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.

Sağlık hizmeti sunucuları da kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür.

Anılan Kanunun 26 ncı maddesinde söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağı öngörülmüş, uygulanacak idari para cezası miktarı da işverenler açısından işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılaştırılmıştır.

Söz konusu idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.

SGK.Gov.Tr sitesinden alınmıştır.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.