ilo

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Profili

Her yıl işle ilgili kaza ve hastalıklar sonucunda 3,2 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmektedir. Ayrıca her yıl 160 milyon yeni meslek hastalığı vakası ile 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası meydana gelmektedir. İşle ilgili hastalık ve ölümlerin yarattığı ekonomik yük ile verimlilik kaybı küresel GSYH’nin %4’ünü teşkil etmektedir. Bu nedenle, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamının sağlanması ve teşvik edilmesi bir öncelik olmalıdır.

2006 yılında onaylanan ILO’nun 187 numaralı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi (orijinali), Türkiye için 16 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmeyi müteakip 197 No’lu Tavsiye Kararı alınmıştır. Bu karara göre, üye devletler iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı temin etmeye yönelik ilerlemeleri özetleyen bir ulusal profil hazırlamalı ve düzenli olarak bu durumu güncellemelidirler.

Bu direktifler doğrultusunda üç taraflı (tripartite) bir yaklaşım benimsenerek Ulusal İSG Profili hazırlanmıştır. Profil, hazırlanırken çalışma yaşamının paydaşları olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıklar; işçi ve işveren örgütleri ile diğer ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim halinde bulunmuşlardır.

Ulusal İSG Profili

  • Profilde yer bulan kurumlar ve insan kaynakları; ülkedeki yasal dayanak ve politikaları, denetim ve uygulama mekanizmalarını ve iş sağlığı ve güvenliği altyapısını içermektedir.
  • Ülkenin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çeşitli aktörlerinin faaliyetleri, aralarındaki iletişim ve işbirliği ile politika gözden geçirme mekanizmaları açıklanmıştır.
  • Sağlıkla ilgili ve demografik genel veriler; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumu; profesyonellere ve toplumun farklı kesimlerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin ana göstergelerin istatistikleri özetlenmiştir.

Profilin ülkede daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının geliştirilmesine yardımcı olacak öncü belge
ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tartışmalarda bir dayanak olarak işlev görmesi beklenmektedir.

Bu profil, ILO Türkiye Ofisi tarafından yürütülen İSG Teknik Yardım Programı’nın bir parçası olarak ILO tarafından finanse edilmiştir. Bu çalışma ILO, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSG Genel Müdürlüğü,
sosyal taraflar ve diğer paydaşların işbirliğiyle Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü’nden Profesör
Dr. Nazmi Bilir tarafından hazırlanmış ve üç taraflı katılımla tahkik edilmiştir.